FAQ

Abyśmy mogli załatwiać wszelkie sprawy z US i ZUS w imieniu klienta oraz reprezentować go podczas kontroli itp., konieczne jest złożenie pełnomocnictwa w US i ZUS po uprzednim uiszczeniu opłaty w odpowiedniej placówce Urzędu Miasta. Aktualnie opłata ta wynosi 17 zł. Przydzielony Państwu pracownik Biura Rachunkowego Kotowska przygotuje wzór pełnomocnictwa.

Umowa zawierana jest na czas nieokreślony z możliwością jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Na życzenie klienta możliwe są jednakże inne, indywidualne rozwiązania.

Ubezpieczenie OC jest obowiązkiem ustawowym i dotyczy ubezpieczenia na wypadek szkody, która powstała jako skutek działania lub zaniechania księgowego podczas wykonywaniu powierzonych mu czynności. Ubezpieczenie takie chroni zarówno klienta, jak i wykonawcę usługi. Jednocześnie jest jednym z kluczowych argumentów przemawiających za outsourcingiem księgowości, jako skutecznym sposobem ubezpieczenia się od ryzyka błędów księgowych. NaszeBiuro Rachunkowe w Katowicach posiada takie ubezpieczenie OC.

Dokumentem księgowym jest każdy dokument, który wymaga rejestracji dla celów podatkowych: faktura, dowód dostawy, lista płac, rachunek, paragon fiskalny itp. W praktyce dla celów naszego cennika, przyjmujemy następującą zasadę: 5 raportów kasowych lub 5 operacji na wyciągu bankowym – traktowanych jest jako 1 dokument księgowy. 

PFRON to skrót od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Rozliczenia z nim dotyczą przedsiębiorstwa zatrudniające osoby niepełnosprawne.